Integritetspolicy

Information om Hansens behandling av personuppgifter

Hansen värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter och följa tillämpliga dataskyddsregler. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Hansen.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som du har lämnat till oss

När du lämnar ditt samtycke till Hansen kommer du att lämna viss information om dig till oss. Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig

När du registrerar dig till ett event som Hansen anordnar eller på annat sätt interagerar med oss samlar vi in dina personuppgifter. Hansen behandlar information du har i samtycke lämnat över till Hansen.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Hansen kan behandla dina uppgifter antingen för att du samtycker till det eller för att det krävs enligt till exempel lag eller förordning. Att lämna samtycke till behandling av personuppgifter är helt frivilligt och du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter om du har samtyckt till det:

För att kunna hantera och anordna ett specifikt event som du anmält dig till.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse:
  • För att fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen.
  • För att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig eller din arbetsgivare.
Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi lämnar ut dina personuppgifter till samarbetspartners som hanterar och bistår Hansen i anordnandet av specifikt event.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Vi överför personuppgifter till USA med stöd av EU-kommissionens klausuler om tillåten överföring till tredje land. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som Hansen vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss, se kontaktuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt t.ex. bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i Hansen IT-system. Uppgifter raderas direkt efter avslutat event och som längst sparas som längst 120 dagar efter genomfört event.

Du kan när som helst kontakta oss och ta tillbaka ditt samtycke och begära att vi tar bort dina personuppgifter.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar, till exempel om du återkallar ditt samtycke, invänder mot vår behandling eller anser att behandlingen inte är nödvändig för de angivna ändamålen, har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord.

All kommunikation och samtliga åtgärder som Hansen vidtar med anledning av dina rättigheter tillhandahålls kostnadsfritt. Hansen förbehåller sig rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden att antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakt

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta Hansen på info@hansen.se eller skriv ett brev till ”Personuppgiftsombudet, Hansen, Första Långgatan 3, 413 27 Göteborg”.